รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ 20,946,780 63.48%
2 นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 7,599,998 23.03%
3 นางสาวจตุพร วงศ์วัฒนากานต์ 1,125,500 3.41%
4 นายธนวัฒน์ โฆสิตวิวัฒน์ 1,125,500 3.41%
5 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิมพ์โคตร 725,000 2.20%
6 นางสาวสมถวิล มณีฉาย 362,500 1.10%
7 นางสาวเจียรนันท์ บุรินทร์ 362,500 1.10%
8 นางเอมอร อมรศุภศิริ 222,222 0.67%
9 นายธนะบูล มัทธุรนนท์ 200,000 0.61%
10 นายวธัญญู กุลบวรวงษ์ 85,000 0.26%
  รวม 10 อันดับแรก 32,755,000 99.27%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 33,000,000