รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือครองหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท)
1 นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ 40,025,000 50.03% 400,250,000
2 นางสาวจตุพร วงศ์วัฒนากานต์ 10,716,780 13.40% 107,167,800
3 นายธนวัฒน์ โฆสิตวิวัฒน์ 9,525,500 11.91% 95,255,000
4 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิมพ์โคตร 9,425,500 11.78% 94,250,000
5 นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 7,599,998 9.50% 75,999,980
6 นางสาวสมถวิล มณีฉาย 1,132,750 1.42% 11,327,500
7 นางสาวเจียรนันท์ บุรินทร์ 1,132,750 1.42% 11,327,500
8 นางเอมอร อมรศุภศิริ 222,222 0.28% 2,222,220
9 นายธนะบูล มัทธุรนนท์ 200,000 0.25% 2,000,000
10 นางสาวทองทิพย์ เสริมทรัพย์ถาวร 20,000 0.03% 200,000
  รวม 80,000,000 100.00% 800,000,000