บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการจัดการการท่องเที่ยวชั้นนำ เราจะมุ่งมั่นในการให้บริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ครบวงจร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้ Core Competency “THE BEST” เราคือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
corp-ttcg-img
-

ราคาหุ้น

ปรับปรุงล่าสุด

-

เปลี่ยนแปลง

(% เปลี่ยนเเปลง)

-

ผู้ถือหุ้น

(คน)

-

ปริมาณซื้อขาย

(หุ้น)

ข้อมูลบริษัท ทีทีซี โกลบอล
บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 9 มีนาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาทในปี 2557 ต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 330,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน
  • ทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท (ชำระเต็ม)
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105547034583 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105547034583 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ 35-3-08383
  • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108614827406 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลบริษัทย่อย
มีบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2551 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105551107441 ถือหุ้นโดย บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด
บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินอย่างเป็นทางการ กับองค์การการบินระหว่างประเทศ เลขที่อนุญาติ 35308383
เราคือองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก THE BEST
T

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

H

Hospitality & Happiness

ความมีมิตรไมตรีจิต

E

Expertise

ความรู้ความชำนาญ

B

Benefit

การได้รับผลประโยชน์

E

Ethic & Equality

จริยธรรม และ จรรยาบรรณ

S

Smart

ก้าวตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

T

Trusty

ความน่าเชื่อถือ

ข่าวสารและกิจกรรม